Energiasäästlik elukeskkond – kõik algab kodust!

Energia säästmisele pole tänases maailmas alternatiivi. Säästlikke energialahendusi vajavad kõik eluvaldkonnad majandusest elamumajanduseni, kultuurist keskkonnani.

Kui tahame jõuda modernse ja kliimaneutraalse majanduseni, säilitades samal ajal looduskeskkonda, peame energiat säästma. Energiasäästliku ühiskonna ülesehitamiseks ja oma elukeskkonna parandamiseks on palju erinevaid võimalusi, kuid nagu öeldakse – kõik algab kodust.

Hoonete energiakulud moodustavad Euroopa Liidus kogu energiabilansist 40 %, Eestis 42,7%. Eestis on põhiliseks tarbitavaks energiaks elektrienergia, gaas ja soojus, millest viimane moodustab suurima osa tarbitavast energiast.

Sellepärast suunavadki Euroopa Liit ja Eesti riik energiasäästlike hoonete kasutuselevõttu ning toetavad olemasolevate hoonete rekonstrueerimist energiatõhusamaks, eesmärgiga vähendada elamufondi energiasõltuvust ning kasvuhoone gaaside heitkoguseid.

Eesti riiklik energia ja kliimakava 2030 (REKK) on seadnud eesmärgiks vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside teket 70% (2050. aastaks 80%).

Paljude teiste meetmete hulgas on selle saavutamiseks oluline avaliku sektori hoonete ning äri- ja eluhoonete jätkuv rekonstrueerimine. Nii tuleb 2050. aastaks rekonstrueerida energia kokkuhoiu nimel kõik hooned, mis on ehitatud enne 2000. aastat.

Nende hoonete hulgas on ligi 14 000 korterelamut.

Energiamajanduse arengukava 2030 (ENMAK 2030) toob elamumajanduses elamufondi suurimate probleemidena välja suure energiakulu, ebatervisliku sisekliima ja eluasemekeskkonna planeerimise ebaefektiivsuse. Kuid kõik need probleemid on järk-järgult lahendatavad ning perspektiivis on elamu- ja energiamajandusel suur energia kokkuhoiu potentsiaal.

Lahenduseks on hoonete rekonstrueerimine energiat säästvaks ja energiat tootvaks. Elamumajanduses kasutatakse efektiivseid lahendusi hoone automatiseeritud energia tootmiseks, tarbimiseks ja jälgimiseks (ning ka üle jääva energia müümiseks).

Balti Vara Ehitus kasutab hoonete energiatõhusamaks muutmisel kõiki efektiivseid taastuvenergia lahendusi.

Korterelamu rekonstrueerimisega paraneb sisekliima, saavutatakse parem elukeskkond ning elamu saab parema välisilme. Lisaks energiasäästule pikeneb ka hoone eluiga, tõuseb väärtus kinnisvaraobjektina ja tekib tugevam oma kodumaja tunne.